Sustainable Development Goals and Civil Society Networks

Тогтвортой хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийг тайлагнах Иргэний нийгмийн байгууллагуудын нэгдсэн илтгэл

NATIONAL REVIEW BY CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS TO REPORT IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS